header banner
Default

Door Ordinals hype zijn de transactiekosten voor bitcoin hoger dan die voor ether


De transactiekosten op bitcoin zijn voorbij die van ethereum geschoten, nadat er een nieuwe hype is ontstaan omtrent Ordinals. Op 20 november betaalde je gemiddeld 10,34 dollar voor een transactie op het netwerk van bitcoin, terwijl je voor een transactie op ethereum 8,43 dollar moest aftikken. Op 16 november bereikte bitcoin in dit opzicht zelfs een piek van 18,67 dollar per transactie.

BTC vs ETH transactiekosten. Bron: BitInfoCharts

Waarom schieten de kosten voor bitcoin-transacties omhoog?

VIDEO: Bitcoin transaction fees flip Ethereum’s as Ordinals hype returns
Money Matters

De plotselinge opleving van de prijs voor bitcoin-transacties is het gevolg van de toenemende honger naar Bitcoin Ordinals. Dit zijn assets die je op de blockchain van bitcoin kunt lanceren, zoals bijvoorbeeld non-fungible tokens (NFTs) maar ook BRC-20 tokens.

BRC-20 tokens zijn gebaseerd op de ERC-20 tokens van ethereum die vooral tijdens de ICO-hype van 2017 heel populair waren.

Na een daling van de activiteit omtrent Ordinals tussen 25 september en 23 oktober, is er sinds eind oktober weer een duidelijke stijging zichtbaar in de activiteit omtrent deze tokens.

20a27391-874a-4b52-8e6e-f5d173b8dae8

In total zijn er nu al meer dan 40 miljoen inscripties gedaan op de blockcahin van bitcoin. Zoals je kunt zien is het dagelijkse aantal inscripties (groene balken in de grafiek) ook weer op het niveau van tijdens de eerste hype.

Waarom zijn ordinals zo populair?

VIDEO: Bitcoin NFTs?! Ordinals & What They Mean for BTC 💥
Coin Bureau Clips

De stijging in populariteit van Ordinals lijkt ook het gevolg van de beursnotering van ORDI op Binance. ORDI is de op één na grootste BRC-20 token op basis van market cap en de munt werd op 7 november verhandelbaar op het grote Binance.

Die beursnotering resulteerde uiteindelijk in een golf van koopwoede rondom BRC-20 tokens. De ORDI koers steeg hierdoor ook met 50 procent binnen één dag.

Het is interessant om te zien dat het lanceren van tokens op de blockchain van bitcoin momenteel zo populair is. Daar heeft Satoshi Nakamoto de digitale munt immers niet voor ontwikkeld.

Sommige bitcoin-puristen zijn dan ook niet heel blij met de komst van BRC-20 tokens en andere afleidingen van bitcoin als een store of value.

Sources


Article information

Author: Michael Greer

Last Updated: 1703055722

Views: 408

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Greer

Birthday: 1950-10-04

Address: 35981 Jeremiah Street Suite 983, New Danielle, NE 62855

Phone: +4090889265529851

Job: Virtual Reality Developer

Hobby: Arduino, Quilting, Raspberry Pi, Pottery, Camping, Telescope Building, Chess

Introduction: My name is Michael Greer, I am a lively, clever, unreserved, dear, daring, risk-taking, forthright person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.